top of page

Hoi Tin Fang Feng Tong Sheng Powder

 

Ingredients: Contains per 12 grams of concentrate
Gypsum (1 両), Talc (5 qian), Scutellaria baicalensis (3 qian),
Platycodon (3 qian), Raw licorice (3 qian), Fengfeng (2 qian),
Ligusticum chuanxiong (2 qian), angelica root (2 qian), white peony root (2 qian),
Rhubarb (2 qian), mint leaves (2 qian), ephedra (2 qian),
Forsythia (2 qian), Yuanmingfen (2 qian), Schizonepeta (2 qian),
Atractylodes macrocephala (2 qian), gardenia (2 qian), ginger (2 qian)
 

Suggestions for use: Please refer to the instructions on the back of the box.

Hoi Tin - Fang Feng Tong Sheng Powder

HK$210.00 Regular Price
HK$79.00Sale Price
  •  100 grams

  •  China

bottom of page